در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
پیش‌سفارش می‌پذیریم

پیتزا رست چیکن (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۷,۰۰۰ تومان
پیتزا رست چیکن (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)
پیتزا رست چیکن (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
پیتزا رست چیکن (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)
پیتزا چهارفصل ایتالیایی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۷۰,۰۰۰ تومان
پیتزا چهارفصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱/۴ پیتزا پیزاریوم، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزاپپرونی، ۱/۴ پیتزا سوپریم، سس تک نفره

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۷,۰۰۰ تومان
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، کدو، بادمجان، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۲,۰۰۰ تومان
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، کدو، بادمجان، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا چیکن هات (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
پیتزا چیکن هات (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص تند، پنیر مخصوص

پیتزا چیکن هات (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۷,۰۰۰ تومان
پیتزا چیکن هات (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص تند، پنیر مخصوص،

پیتزا چیکن (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
پیتزا چیکن (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا چیکن (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۷,۰۰۰ تومان
پیتزا چیکن (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ تکه ای، سس مخصوص، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا قارچ و گوشت (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵۰,۰۰۰
۱۰٪
۳۱۵,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ و گوشت (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا قارچ و گوشت (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ و گوشت (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا استیک (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵۰,۰۰۰
۱۰٪
۳۱۵,۰۰۰ تومان
پیتزا استیک (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، فیله گوساله تکه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا استیک (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
پیتزا استیک (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، فیله گوساله تکه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا پیزاریوم (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۷۰,۰۰۰ تومان
پیتزا پیزاریوم (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، فیله گوساله تکه ای، فیله مرغ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا پیزاریوم (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۲۵,۰۰۰ تومان
پیتزا پیزاریوم (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، فیله گوساله تکه ای، فیله مرغ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا قارچ دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۷,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا قارچ یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۲,۰۰۰ تومان
پیتزا قارچ یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا پپرونی (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
پیتزا پپرونی (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، سس مخصوص تند، هالوپینو، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا پپرونی (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۷,۰۰۰ تومان
پیتزا پپرونی (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، سس مخصوص تند، هالوپینو، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا مارگاریتا دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۷,۰۰۰ تومان
پیتزا مارگاریتا دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پوره سیر، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا مارگاریتا یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۲,۰۰۰ تومان
پیتزا مارگاریتا یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پوره سیر، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا رست بیف (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
پیتزا رست بیف (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، رست بیف، سس مخصوص، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا رست بیف (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۳۵۰,۰۰۰
۱۰٪
۳۱۵,۰۰۰ تومان
پیتزا رست بیف (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، رست بیف، سس مخصوص، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا سوپریم (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۷,۰۰۰ تومان
پیتزا سوپریم (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا سوپریم (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
پیتزا سوپریم (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، سس مخصوص، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر مخصوص، سس تک نفره

پیتزا مارتا (ایتالیایی) یک نفره (24 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پیتزا مارتا (ایتالیایی) یک نفره (۲۴ سانتی متری)
پیتزا مارتا (ایتالیایی) دو نفره (30 سانتی متری)
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیتزا مارتا (ایتالیایی) دو نفره (۳۰ سانتی متری)
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیزاریوم می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین